Dodavatelé

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je bpd partners a.s., se sídlem: Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6,

IČO:27342875, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 17312

(dále jen „Správce“).

 

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na

 1. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 2. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 3. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 4. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 5. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
 6. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

 

Dále Vám svědčí právo na:

-              NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem: plnění smluvních vztahů a zákonných povinností (fakturace a daně).

 

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení).

 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: u fyzické osoby (OSVČ) jméno, příjmení, adresa místa podnikání IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní kontakt. U zaměstnanců právnické osoby: jméno, příjmení, funkce, adresa elektronické pošty, telefonní kontakt.

 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ/NEZBYTNÉ

Poskytování osobních údajů je povinné v rozsahu identifikace OSVČ dle daňových předpisů a nezbytné v rozsahu adresy elektronické pošty, telefonního kontaktu a u zaměstnanců právnické osoby: jméno, příjmení, funkce, adresa elektronické pošty, telefonní kontakt. Neposkytnutí údajů s sebou nese tyto důsledky  - neuzavření smluvního vztahu.

 

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění smluvních závazků a dále po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu.

 

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů jsou provozovny Správce.

 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

 

Informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE