Výzkum a vývoj

Náš cíl

BPD partners investuje do začínajících podniků (startupů) a projektů v oblasti výzkumu a vývoje (R&D) s cílem nacházet řešení celosvětových problémů. Primárním zájmem a zaměřením je zemědělství, výroba a zpracování potravin a zdravotní péče, protože věříme, že se v těchto oblastech nacházejí některé z největších výzev dnešní doby.

Výroba a distribuce potravin

Podle dostupných zdrojů se očekává, že do roku 2050 dojde díky prudkému růstu populace o přibližně 2,3 miliardy lidí, k nárůstu spotřeby potravin v rozsahu mezi 71 % a 110 %. Pokud je tento odhad reálný, pak bude s ohledem na stávající zemědělskou praxi, nutné zajistit rozšíření orné půdy potřebné k zajištění navýšení produkce potravin přibližně o 1,5 miliardy hektarů.

Celkově by to znamenalo využití cca 3 miliardy hektarů pro zemědělské účely, což pro představu zhruba odpovídá ploše Severní a Jižní Ameriky. Z toho plyne, že nemáme k dispozici dostatek vhodné půdy k takto zásadnímu rozšíření orné půdy a osevních ploch. Pokud se tedy máme vyrovnat s takto zásadním nárůstem populace a jejich potřeb, je nutné provést základní změny ve způsobu výroby, distribuce a spotřeby potravin, které povedou ke zvýšení efektivity ve všech těchto segmentech.

Oblasti investic

Snažíme se investovat do projektů, které nám pomohou najít způsob, jak zajistit potraviny pro celý svět, aniž bychom zničili životní prostředí. Konkrétně se zajímáme o inovace a rozvojové projekty v následujících oblastech:

  • Inovativní zemědělské a akvakulturní metody a praxe
  • Výroba potravin a krmiv
  • Zefektivnění dodavatelských řetězců
  • Omezení množství odpadů při výrobě a plýtvání ve spotřebě potravin

Projekty v realizaci

Zdravotní péče

Dle nejnovějších průzkumů se očekává, že předpokládaný nárůst celosvětové populace vyvine nesmírný tlak na poskytovatele zdravotnických služeb ve vyspělém i rozvojovém světě. Již dnes existuje kritická potřeba snížit náklady na zdravotní péči, aniž by se tím snížila kvalita služeb poskytovaných lidem. To bude vyžadovat inovace používaných metod a praktik a zdravou dávku svěží perspektivy v přístupu k novým problémům.

Oblasti investic

Snažíme se investovat do projektů, které jsou zaměřeny na pokrok v diagnostice a/nebo léčení chorob se zaměřením na inovace v následujících oblastech:

  • Včasná diagnostika chorob a poruch
  • Nanomateriály a nanočástice
  • Cílená/selektivní doprava účinných látek (API) do orgánů
  • Inovace v oblastech účinných látek, zdravotnických přístrojů, biomateriálů

Projekty v realizaci