Osobní údaje o zaměstnancích

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je bpd partners a.s., se sídlem: Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6,

IČO: 27342875, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 17312

 (dále jen „Správce“).

 

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na

 1. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 2. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 3. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 4. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 5. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

 

Dále Vám svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností a ochrany oprávněných zájmů Správce jako zaměstnavatele.

 

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti Správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení).

 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, místo trvalého pobytu, státní občanství, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, pracovní neschopnost a další údaje podle zákona o nemocenském pojištění, dobu vojenské činné služby, o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění, účast na důchodovém pojištění v cizině, zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, jméno a příjmení manžel/a/ky, jméno a příjemní a r. č. dětí, příp. invaliditu a další údaje pro účely prokázání nezdanitelných částí základu daně a daňového zvýhodnění,. č. účtu pro zasílání mzdy, osobní adresa elektronické pošty– kontakt před vznikem a po skončení pracovního poměru zaměstnance, a dále kvalifikační údaje, tj. údaje o vzdělání, předchozí praxi a další kvalifikaci (jazykové znalosti, řidičské oprávnění atp.);

 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ/NEZBYTNÉ

Poskytování osobních údajů je povinné – dané zákonem č.582/1991 Sb., č. 435/2004 Sb., č.586/1992 Sb., č. 262/2006 Sb., č. 187/2006 Sb. a č.89/2012 Sb. a v rozsahu osobní adresy elektronické pošty nezbytné - oprávněné zájmy zaměstnavatele.

Poskytnutí údajů je tudíž povinné a nezbytné; neposkytnutí údajů s sebou nese tyto důsledky neuzavření pracovního poměru nebo jeho zánik.

 

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: dle §35a z .č. 582/1991 Sb. evidenční listy (3 roky), účetní podklady (5 let), záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (6 let) a mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (30 let).

Dle § 629 z. č. 89/2012 Sb. 4 roky personální spisy pro případné soudní spory se zaměstnancem (neplatnost výpovědi, odpovědnost za škodu).

Dle § 96 z.č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění - 10 let archivace.

 

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů jsou: provozovny Správce a adresa mzdové účetní.

 

 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 

Informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE