Údaje o klientech, příp. údaje o jejich zástupcích

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je bpd partners a.s., se sídlem: Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6,

IČO: 27342875, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 17312

(dále jen „Správce“).

 

 1. VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na

 1. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 2. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 3. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 4. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 5. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

Správce zpracovává osobní údaje za účelem: plnění smluvních vztahů – objednání služeb - §§ 2326 - 2331 OZ a zákonných povinností (fakturace, daně). Zpracování osobních údajů klienta (zákazníka) za účelem plnění smlouvy se zákazníkem, příp. zpracování údajů zástupců zákazníka (např. kontaktních osob) za účelem plnění smlouvy se zákazníkem.

 

 1. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Právním podkladem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení) a plnění právní povinnosti Správce dle z. č. 563/1991 Sb. a z. č. 235/2004 Sb. (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení);

 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, státní občanství, číslo OP nebo pasu, datum příjezdu a datum odjezdu, účel pobytu a e-mail u fyzické osoby (OSVČ) jméno, příjmení, adresa místa podnikání IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní kontakt. U zaměstnanců právnické osoby: jméno, příjmení, funkce, adresa elektronické pošty, telefonní kontakt.

 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ/NEZBYTNÉ

Poskytování osobních údajů je povinné v rozsahu dle právních předpisů uvedených v odst.4 a nezbytné v rozsahu adresy elektronické pošty, telefonního kontaktu a u zaměstnanců právnické osoby: jméno, příjmení, funkce, adresa elektronické pošty, telefonní kontakt. Neposkytnutí údajů s sebou nese tyto důsledky  - neposkytnutí ubytování.

 

 1. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění smluvních závazků a dále po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu.

 

 1. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů jsou provozovny Správce.

 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 

 1. ZPRACOVATEL

Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

 

Informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE