Rodinný lékař & Co.

02.11.2023 - Luxury Business

Instituce rodinného lékaře u nás v 50. letech minulého století v podstatě vymizela, ačkoliv v celosvětovém kontextu jde o běžný a z logiky věci žádoucí model. Pražská My Clinic se ji snaží oživit, a to v ambiciózně širokém spektru odborností usídlených pod jednou střechou. S ředitelkou kliniky Lucií Šindelářovou jsme se bavily o tom, jak je těžké do tak intimního konceptu sehnat specialisty naladěné na stejnou vlnu, i o synergiích mezi soukromým a státním zdravotnickým sektorem.


Vaše kariéra se točí okolo řízení a rozvoje lidských zdrojů v oblasti zdravotnictví, což vyžaduje značnou empatii a schopnost motivovat sebe i ostatní. Jak se to dá zvládat, aniž by člověk vyhořel?
Nejsem stroj a stres na mě má samozřejmě významný dopad, ale rovnováhu mi přináší především fyzická aktivita, sport. Společně s rodinou trávíme hodně času v přírodě. Nejvíce mě ale naplňují úspěchy našich dětí. Mám čtrnáctiletou dceru a šestnáctiletého syna. Oba závodně plavou. Každému rodiči bych přála zažít ten pocit, když jeho děti stanou na stupních vítězů a vyhrají medaili, byť i z malých regionálních závodů.
Vraťme se ale k práci. Kde vznikl impuls pro založení My Clinic?
Úvahy o konceptu komplexního zdravotnického centra s přístupem známým od rodinných lékařů se rodily přibližně rok v okruhu přátel našich akcionářů a jejich spolupracovníků, až se v roce 2022 zhmotnily v podobě My Clinic. Záměrem bylo dělat prostě dobrou medicínu s ústřední myšlenkou, aby se lékař nezaobíral jen konkrétními zdravotními problémy, ale řešil celkový stav pacienta – zkrátka aby to nebyl jen specialista orientovaný na svůj obor, ale vnímal u konkrétního člověka i další souvislosti. Mým úkolem bylo zpočátku najít ty správné lidi do týmu, později se můj záběr rozšířil až do dnešní pozice ředitelky kliniky.
Náročných momentů bylo na této cestě asi dost.
O tom se nebudu přít (smích). Pozoruji, že mezi nejzávažnější obtížně překonatelné překážky u lidí pracujících v jakémkoliv oboru patří jejich vlastní návyky. Stavěli jsme kliniku na zelené louce v úžasných, velkoryse pojatých a architektonicky do detailu řešených prostorách budovy Telehouse. Pořídili jsme hned do začátku špičkové vybavení. A přesto jsme se při zaučování nových spolupracovníků potýkali s problémy. Naše myšlenka kliniky založené na tradici rodinných lékařů v nejširším možném spektru odborností oslovila řadu kvalitních lidí – vlastně jsme ani nevedli náborovou kampaň – ale někteří z nich v sobě ani po určité době nedokázali překonat stereotypy převzaté ze svých předchozích zaměstnání, a museli jsme se kvůli tomu rozloučit. Důležitou oporou pro mě v tomto ohledu byli a jsou naši akcionáři, kteří chápou, že odbornou erudici nahradit lze, soulad ve vnímání společného díla však nikoliv.
Když se ohlédnete za vaší tehdejší představou a plány, jak byste chtěla, aby klinika fungovala, liší se skutečnost od této vize?
Vždycky je co zlepšovat, ale jsem ráda za to, že naši lékaři, terapeuti a sestry spolu skvěle komunikují a spolupracují. Sami přicházejí s myšlenkami, co a jak vylepšit, a nejenže se účastní mimopracovních aktivit, ale sami je také iniciují a organizují. Myslím si, že tuto sounáležitost týmu ve finále vnímají a oceňují i naši klienti. Pocit dobré nálady a optimismu se na ně přenáší, dává jim naději a pomáhá léčit. Součástí mé zatím ještě ne zcela naplněné vize je učinit naši kliniku uživatelsky příjemnější, tedy zjednodušit a zpříjemnit komunikaci klientů s lékaři a přenést značnou část toho, co se dnes vyřizuje telefonicky, do online prostoru.
Přístup většiny populace k otázce privátní zdravotní péče je u nás stále vzhledem k totalitní minulosti země rezervovaný, možná dokonce nepřátelský. V čem má podle vás soukromé zdravotnictví výhodu oproti státnímu sektoru?
V první řadě si myslím, že se mohou soukromé a státní zdravotnické instituce vhodně doplňovat. Vše je otázkou zaměření. Ve výzkumu a špičkové medicíně hrají nezastupitelnou roli fakultní nemocnice, vědecká pracoviště a spolupráce se zahraničními univerzitami. Soukromý sektor může naopak nabídnout dodatečnou kapacitu, specifické přístrojové vybavení, nejmodernější zdravotnickou a diagnostickou techniku, příjemné prostředí, klást větší důraz na lidský rozměr, velkoryseji přistupovat k využití času na vyšetření, poskytovat služby hotelového typu a v neposlední řadě například efektivněji spolupracovat se zahraničními zdravotními pojišťovnami při poskytování péče cizincům.
Spolupracuje tedy My Clinic s veřejnými zdravotnickými zařízeními?
Jistě. Například v oblasti chirurgie spolupracujeme s III. chirurgickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a jejím přednostou prof. MUDr. Robertem Lischkem, Ph.D. Našim klientům tak poskytujeme v případě potřeby náročnějších chirurgických zákroků jistotu prvotřídní péče renomovaného fakultního pracoviště.
 

ilustrační obrázek

Foto Luxury Business, Mia Mirrelli

Jak velký je nyní tým zdravotnického personálu vaší kliniky a kolik odborností nabízíte?
Nabízíme šestadvacet lékařských specializací a náš tým tvoří na šedesát lékařů a terapeutů a odpovídající počet sester. Pokrýváme opravdu široké spektrum odborností včetně pediatrie, psychologie, psychiatrie a dalších. Disponujeme také diagnostickým pracovištěm a provozujeme zákrokový chirurgický sálek. Bereme svoje cíle a závazky vážně.
Jak náročné je hledat nové lékaře a sestry? Je jich na trhu dostatek?
České zdravotnictví trpí nedostatkem odborného nelékařského personálu i lékařů, což se projevuje zejména v regionech. My máme štěstí, že se nacházíme v Praze, a také, že se k nám lékaři, terapeuti i sestry sami hlásí na základě doporučení kolegů a klientů. V některých oborech je přesto odborníků tak málo, že je obtížné je získat, byť i jen na částečný úvazek. I díky našim akcionářům na věc pohlížíme z dlouhodobé perspektivy a snažíme se být při hledání těchto specialistů trpěliví.
Klinika nyní funguje ambulantně, chystáte časem i lůžková oddělení?
Ano, už na příští jaro připravujeme otevření jednodenní chirurgie. Aktuálně dokončujeme stavební úpravy operačních sálů a lůžkové části. Intenzivně nyní jednáme s dodavateli laparoskopických věží, osvětlení, zobrazovacího zařízení, nejmodernějších telekomunikačních nástrojů a dalšího vybavení. U nás prováděných operací se tak budou moci aktivně na dálku zúčastnit i odborníci z jiných českých pracovišť a ze zahraničí.
Se zahraničními odborníky je tedy My Clinic propojená. A co zahraniční klienti?
Cizinci tvoří podstatnou část naší klientely. Péči jim poskytujeme formou direct billingu, hradí ji tedy přímo zahraniční pojišťovny, se kterými máme uzavřené smlouvy. Tento režim je oproti platbě na místě a následnému individuálnímu vyúčtování a proplacení péče pro cizince velmi komfortní. Mezinárodní spolupráci považuji dnes již za běžný standard, ať už na úrovni institucionální, nebo prostřednictvím jednotlivých lékařů. Řada našich spolupracovníků se účastní zahraničních kongresů a stáží a je součástí mezinárodních výzkumných a projektových týmů. Spolupracujeme s Mezinárodní asociací ambulantní chirurgie a 24. listopadu v Praze společně pořádáme konferenci o praktických aspektech jednodenní chirurgie, první svého druhu v Česku, zaměřenou na edukaci odborné lékařské i nelékařské veřejnosti.
Nabízíte nějaké programy či zákroky, které nejsou v Česku zcela běžné?
Kromě toho, že si ne zcela běžným způsobem – abych navázala na vaši otázku – zakládáme na kvalitě péče o pacienty, disponujeme některými poměrně unikátními přístroji. V oftalmologii například optickou koherenční tomografií, představující nejmodernější přístup k diagnostice onemocnění sítnice a optického nervu.
Jak vlastně Češi pečují o své zdraví? Obecně zaznívá názor, že jsme v některých oblastech prevence nedůslední.
To je složitá otázka. Nemám bohužel k dispozici žádná přesná statistická data. Běžná populace ale podle mého názoru stále význam preventivní péče nedokáže plně docenit a pravidelná vyšetření zanedbává. Naši klienti patří mezi ty zodpovědnější, nemusíme je příliš pobízet. Na prevenci u nás ostatně klademe velký důraz. Snažíme se neléčit symptomy nemocí, ale jejich příčiny.
Nastupující generace se věnuje celkem otevřeně tématu duševního zdraví. Jak vnímáte tento trend?
Považuji za významný civilizační posun, že péče o duševní zdraví u nás dnes již není tabu. Napomohla tomu zřejmě trochu i pandemie covidu. Společnost fungující bez předsudků k jinakosti a jedinci schopní si s podporou okolí přiznat, že psychologická pomoc může přispět ke zlepšení kvality jejich života, se mi jako celek jeví zdravější a odolnější.
Co nabízí vaše klinika v rámci psychologické či psychiatrické péče?
Na naší klinice působí tým špičkových psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů, a to i se specializací na poskytování péče pro děti a dorost. Poskytujeme individuální, párovou, rodinnou i skupinovou terapii, a to rovněž i online formou. Využíváme moderní komplexní testovací metody – například k diagnostice autistického spektra, depresí, úzkostí, psychotického prožívání, různých poruch osobnosti nebo intelektu a řady kognitivních funkcí. Specializujeme se také na specifika psychiky bilingvních dětí a mezikulturní fungování.
Rozjela jste progresivně se rozvíjející kliniku, rozšiřujete její spolupráci se zahraničím a nyní v ní budujete lůžkové oddělení. Jaký je váš další velký plán?
Jeden soukromý plán v hlavě mám, ale možná je to spíš takové moje skryté přání. Chtěla bych pro radost a potěšení provozovat malý lokální podnik, ve kterém budu vyrábět sýr, péct řemeslné pečivo, pražit kávu. Ale na to je ještě chvilku čas. Teď se plně soustředím na rozvoj ambulancí a otevření naší nové kliniky jednodenní chirurgie. Chci, aby se My Clinic nejdříve stala inspirací hodnou následování, a teprve potom přijde na řadu ta moje kavárna.

Autor: Veronika Michálková

Foto: Mia Mirrelli
 

Mohlo by vás také zajímat

Načíst starší